ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ιδρυτικά μέλη είναι τα μέλη εκείνα που είχαν τη τιμή να ιδρύσουν το Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, παρ. Α.