Καταστατικό

Άρθρο 1ο 


ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  Σωματείο με την επωνυμία « ΕΠΑΓΡΎΠΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ » όπου προάγει πολιτισμικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό έργο και απευθύνεται σε παιδικές ηλικίες που εμπλέκονται στο χώρο της διαδικτυακής επιρροής και των γονέων κηδεμόνων αυτών. Λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ορθόδοξης διδασκαλίας, τα χρηστά ήθη και παραδόσεις του τόπου μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης για την αναγκαιότητα του Σωματείου  << ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ >>  όπου θα ορίζονται νομότυπα οι απαραίτητες διενέργειες σύμφωνα με τον απαραίτητο οδηγό εφαρμογής και δράσης για την προστασία των παιδιών από την επιρροή της μη ορθής χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και του διαδικτύου.

Η ολιστική προσέγγιση και εξέταση των αιτιών και των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάδυση αυτού του φαινομένου, η ευαισθητοποίηση των γονέων κυρίως, των εκπαιδευτικών και των μαθητών ώστε να εκλείψει η άγνοια για τους σοβαρούς κινδύνους από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο με τα δυσμενή συνεπακόλουθά της. 

Η ανιδιοτελής συμμετοχή δημοκρατικού διαλόγου με την Πολιτεία και παντός αρμοδίου, καθώς και η ενεργοποίηση των γονέων με δράσεις σε μείζονος σημασίας θέματα 
προστασίας για την διαφύλαξη της υγείας των παιδιών και τη στήριξη των δικαιωμάτων τους (πέρα από πολιτικές και προσωπικές σκοπιμότητες) με γνώμονα το όφελος της κοινωνίας. Οι παραβάτες διαγράφονται. 

Η προβολή του θετικού έργου που εκτελεί το Σωματείο, η συνεργασία και η επικοινωνία με άλλους Συλλόγους, με ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ανεξάρτητους επιστήμονες, αθλητικά σωματεία, κέντρα ψυχικής υγείας, νοσοκομεία, δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, σχετικές επιτροπές, στατιστικές υπηρεσίες και μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν τον ίδιο σκοπό άνευ οικονομικών υποχρεώσεων του σωματείου ειμί μόνον τα έξοδα παραμονής και εισιτηρίων. (Το Σωματείο μπορεί να συνάπτει με τους περαιτέρω φορείς πρωτόκολλα συνεργασίας στα οποία θα περιγράφονται οι τρόποι και εν γένει κάθε συνεργασία υπό τούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος).  

Κατόπιν γραπτής έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας και άδειας από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η έρευνα σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους από την ιατρική κοινότητα με χρήση ερωτηματολογίων  στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους γονείς έτσι ώστε να καταστούν ορατοί οι κίνδυνοι και τα αποτελέσματα μετά τη διάχυση του διαδικτύου. Η έρευνα επεξεργασίας και διεξαγωγής των θεμάτων που προκύπτουν, η μελέτη απόψεων και προτάσεων και η παράλληλη προώθησή τους με σκοπό την τήρηση και τροποποίηση των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων από τους αρμόδιους φορείς.

Η συνεργασία με την Πολιτεία και τις Αρχές για την επαγρύπνηση και τη μη καταπάτηση του δικαιώματος της πνευματικής και ψυχοσωματικής ακεραιότητας του παιδιού. 

Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορίας και του διαδικτύου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. 

Η διοργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων αυτόβουλα, είτε σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς για την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου. 


Άρθρο 3ο

ΜΕΣΑ

Μέσα για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών είναι: Η ανάπτυξη πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, διαλέξεις, ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδόσεις εντύπων, συγγραφή και έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων και παραμυθιών, δημιουργία και προβολή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, βιωματικά εργαστήρια, δημιουργία πρότυπων χώρων κατάλληλων για την προώθηση του υγιούς παιχνιδιού με φυσικές δραστηριότητες. 

Η συγκρότηση ερευνητικών ομάδων εργασίας, εισηγητικές επιτροπές μελετών, τεχνικές επιτροπές. 

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης από τα Μ.Μ.Ε.

Η διοργάνωση επιμορφωτικών Συνεδρίων και Σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5)  Η συνδιάλεξη και η συνεργασία με μέλη άλλων σωματείων με παρόμοιο σκοπό για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Η έγκριση  από τη Μητρόπολη  Κυδωνίας και Αποκορώνου, κατόπιν γραπτού αιτήματος από άλλη Μητρόπολη για την παραχώρηση  γραπτής άδειας, όπου θα επιτρέπει να πραγματοποιηθεί τοπικά εκδήλωση  έτερου Σωματείου με παρόμοιο σκοπό σε συνεργασία με το Σωματείο << Επαγρύπνηση στο διαδίκτυο>>. Επίσης η παρουσίαση εκδήλωσης  εκτός έδρας του Σωματείου   << Επαγρύπνηση στο διαδίκτυο>> γίνεται κατόπιν  γραπτής πρόσκλησης από άλλη Μητρόπολη  της Κρήτης και γενικότερα της Ελλάδος.

6)   Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο σύμφωνο με τους κανόνες της ορθόδοξης διδασκαλίας, τα χρηστά ήθη και παραδόσεις του τόπου μας, που εξυπηρετεί τους παραπάνω σκοπούς.


Άρθρο    4ο

ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο με την επωνυμία «ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» εδρεύει στα Χανιά και η διεύθυνση των γραφείων του είναι στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου στην διεύθυνση : οδός Αντωνίου Γιάνναρη 2


Άρθρο  5ο

1) Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία η δε λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος και  τους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και διδασκαλίας και από την ισχύουσα νομοθεσία περί Σωματείων.

2) Το Σωματείο έχει τη δική του Σφραγίδα.

Άρθρο 6ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

1) Καθήκοντα και αρμοδιότητες Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. 

Κάθε μέλος που αντιδρά λόγω ή έργω στους σκοπούς του Σωματείου, διαγράφεται από το Σωματείο με απόφαση του Δ.Σ. η οποία κοινοποιείται στο εν λόγω μέλος και ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση μετά από:

α) Προφορική παρατήρηση ενώπιον του Δ.Σ. 

γ) Οριστική αποβολή (διαγραφή) κατά το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα, την οποία  επιβάλλει το Δ.Σ. και η οποία κοινοποιείται στο εν λόγω μέλος και ανακοινώνεται  στη Γενική Συνέλευση.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 7ο

ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α)Ιδρυτικά μέλη είναι τα μέλη εκείνα που είχαν τη τιμή να ιδρύσουν το Σωματείο.

Β)Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Για την εγγραφή του απαιτείται απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτηση εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου.


Άρθρο 8ο

ΕΙΣΔΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτά εφόσον: α) δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα που διαπράχθηκε με πρόθεση, β) δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με απόφαση Δικαστηρίου, γ) Είναι ενεργά μέλη της ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας


 Άρθρο 9ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

 Άρθρο 9ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να αποχωρήσει, οποτεδήποτε θελήσει, κατόπιν δηλώσεως του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου το οποίο αποδέχεται την αίτηση γράφοντας διαπιστωτική πράξη.


 Άρθρο 10ο

ΑΠΟΒΟΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού κληθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι στις κατηγορίες που του προσάπτονται.

Μέλη που καθυστερούν πέραν του έτους την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς το σωματείο.

Μέλη που  επιδεικνύουν συμπεριφορά αντίθετη προς το σκοπό, τα συμφέροντα του Συλλόγου ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς την ιδιότητα μέλους.

Την Απόφαση του Δ.Σ. το μέλος μπορεί να προσβάλλει ενώπιον του Πρωτοδικείου Χανίων μέσα σε 2 μήνες από τότε που έγινε με οποιοδήποτε τρόπο  γνωστή σε αυτά, με την παρέλευση του χρόνου δύο μηνών δεν δικαιούται προσφυγής.  Άρθρο 11

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Κάθε ενέργεια με πρόθεση παράβαση των διατάξεων της περί σωματείων νομοθεσίας, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε ενέργεια με πρόθεση πράξη ή παράλειψη, αντίθετη προς το σκοπό ή τα συμφέροντα του Σωματείου.

Η ανάρμοστη και αντίθετη προς την ιδιότητα μέλους συμπεριφορά. 

Τα παραπάνω πειθαρχικά παραπτώματα επισύρουν ανάλογα με την βαρύτητά τους τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

Α. Έγγραφη παρατήρηση,
Β. πρόσκαιρη στέρηση των δικαιωμάτων μέλους μέχρι 6 μηνών,
Γ. αποβολή της ιδιότητας μέλους. Άρθρο 12ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

α)Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του  Σωματείου, να λαμβάνουν μέρος στις Γ.Σ και στην διαμόρφωση των αποφάσεων και να φροντίζουν για την υλοποίηση των σκοπών του   Σωματείου.

β) Να σέβονται και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.

γ) Να είναι συνεπή στην καταβολή των εισφορών ή ετήσιων συνδρομών τους προς το Σωματείο.

δ) Να μην αναδημοσιεύουν, πωλούν ή με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτουν σε τρίτους το υλικό του Συλλόγου.

ε) Να επιδεικνύουν συμπεριφορά σύμφωνη με τους σκοπούς του  Σωματείου και τους κανόνες λειτουργίας του. 

στ) Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις συγκεντρώσεις του  Σωματείου και να απολαμβάνουν τα από τη δράση του, ωφελήματα.

ζ) Τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου να ελέγχουν και να κρίνουν μέσα στα πλαίσια των Γ.Σ τις αποφάσεις των οργάνων, να ενημερώνονται για την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 13ο

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) που αποτελείται από 5 μέλη.

Από τον Πρόεδρο, Τον Αντιπρόεδρο, το  Γενικό Γραμματέα, Τον Ταμία, τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων.

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) των μελών που απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου, που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με το καταστατικό. Άρθρο 14ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ) που αποτελείται από 5 μέλη στα οποία κατανέμονται τα παρακάτω αξιώματα: α) Πρόεδρος ο οποίος θα είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, ιδιότητα που  ορίζεται διαφορετικά από το άρθρο 91 του ΑΚ, θα μεταβιβάζεται και κληρονομείται στον εκάστοτε Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου και τον νόμιμο εκπρόσωπό του τον οποίον ορίζει ο ίδιος ο Πρόεδρος εγγράφως, β) Αντιπρόεδρος, γ) Γενικός Γραμματέας, δ) Ταμίας, ε) Ή Έφορος Δημοσίων Σχέσεων θα είναι το ιδρυτικό μέλος αυτού, Αργυρώ Παρδαλάκη, ιδιότητα με την οποία ορίζεται  μόνιμο μέλος στο  (Δ.Σ.) και  θα μεταβιβάζεται σε αυτήν, ανά τετραετή θητεία, έως ότου παραμένει μέλος του σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για τετραετή (4) θητεία με μυστική  ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

2. Για την περίπτωση έκπτωσης, θανάτου ή παραίτησης  κάποιου μέλους εκλέγονται και 2 αναπληρωματικά μέλη.

3. Εκπίπτει αυτοδικαίως της ιδιότητος του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο συνεπεία πειθαρχικού παραπτώματος απωλέσας την ιδιότητα μέλους του Σωματείου.
  Άρθρο 15ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δέκα ημέρες μετά την Γενική Συνέλευση με πρόσκληση του Προέδρου συνέρχεται το εκλεγέν Δ.Σ. που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα με την κατανομή των αξιωμάτων του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μεν ανά 2/ηνο, έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όποτε το ζητήσουν εγγράφως 3 τουλάχιστον μέλη του, αναφέροντας απαραίτητα στο έγγραφό τους τα προς συζήτηση θέματα.

Η πρόσκληση του Προέδρου προσδιορίζει τον τόπο, χρόνο και τα θέματα της ημερήσια διατάξεως. Στις τακτικές συνεδριάσεις είναι επιτρεπτή η λήψη αποφάσεως και επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης όταν υπάρχουν όλα τα εκλεγμένα μέλη του συμβουλίου. Εάν, στην περίπτωση, κατά την οποία 3 τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν έκτακτη συνεδρίασή και ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει τούτο εντός 10 ημερών από τη λήψη της αιτήσεως λόγω ανωτέρας βίας η έκτακτο εκκλησιαστικό θέμα, δύναται  ο Αντιπρόεδρος να πράξει τούτο με έγγραφο πρόσκλησή του προς τα λοιπά μέλη, που πρέπει να περιέχει απαραίτητα τον τόπο, χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης χωρίς να συζητεί έκτακτα θέματα. Σε έκτακτες συνεδριάσεις συζητείται αποκλειστικά το θέμα που χρήζει άμεση λύση και έχει προ αυτό συγκληθεί το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας κρίνει η ψήφος του Προέδρου, η οποία θεωρείται διπλή, εν απουσία δε αυτού κρίνει η ψήφος του Αντιπροέδρου. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση δε απουσίας του τελευταίου από ένα παριστάμενο μέλος.

Αντίγραφα και αποσπάσματα από τα παραπάνω πρακτικά εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μέλους του συμβουλίου αναγράφων το λόγο για τον οποίο τον  ζητεί. Άρθρο 16ο


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να:

Α)

1) Διοικεί το Σωματείο.

2)Διαχειρίζεται την περιουσία του.

3)Καταρτίζει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό – Απολογισμό δαπανών.

4)Αποφασίζει την λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

5)Εγκρίνει την εισδοχή νέων μελών.

7)Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των μελών.

8)Εγκρίνει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς.

9)Καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών και των εισφορών για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια.

10)Αποφασίζει ή γνωματεύει για κάθε θέμα που ανατίθεται σε αυτό από το Καταστατικό ή τη ΓΣ.

11)Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει μερικές αρμοδιότητές του σε μέλη του ή σε Επιτροπές που θα συγκροτεί από τα μέλη του Σωματείου για το σκοπό του Σωματείου άνευ οποιουδήποτε αντιτίμου.


 Β)
1 Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την διοίκηση του Σωματείου και την διαχείριση της περιουσίας του, κινητής και ακίνητης, πλην εκποιήσεως αυτής για την οποία αρμόδια είναι  η Γενική Συνέλευση. 

2 Η παρουσία των μελών του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική. Το μέλος που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ. και καλείται στη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός.

3 Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργήθηκαν από οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τους εκλεγέντες αναπληρωματικούς κατά την σειρά της εκλογής.

4 Το Δ. Σ. με απόφασή του ορίζει ένα μέλος ή προαιρετικά αν δύναται αναγκαίο 2 μέλη και δικηγόρο για την εκπροσώπησή του ενώπιον παντός βαθμού δικαστηρίων.Άρθρο 17Ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

α)ΠΡΟΕΔΡΟΣ ορίζεται πάντοτε ο εκάστοτε Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου

Ι)Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί σύμφωνα με το νόμο  το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις του Δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον πάσης Αρχής, Πολιτειακή, Δικαστική, Δημοτική, Στρατιωτική, Αθλητική κλπ και παντός Δικαστηρίου παρεκτός και αποφασίσει το Δ.Σ. διαφορετικά και υπογράφει όλα τα έγγραφα αυτού.

ΙΙ). Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συνυπογράφει με τον Γ. Γραμματέα έγγραφα, πρακτικά των συνεδριάσεων και δικόγραφα, και επιπλέον με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια εισπράξεων. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει το Δ.Σ. με απόφαση του ορίζει αντικαταστάτη τον Αντιπρόεδρο και αυτόν κωλυόμενο τον Γ. Γραμματέα.

2. β) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Ι)Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όποτε χρειαστεί σε όλες τις αρμοδιότητές του. 

ΙΙ)Στον Αντιπρόεδρο ανατίθενται και ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Δ.Σ. Τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο Γ. Γραμματέας.

3. γ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι). Ο Γ. Γραμματέας τηρεί το Μητρώο των μελών του   Σωματείου, το Πρωτόκολλο,  Βιβλίο Πράξεων και Φακέλους Εξερχομένων και Εισερχομένων εγγράφων ,Βιβλίο Κτηματολογίου Κινητής και Ακίνητης περιουσίας, τα Αρχεία  και τους  σχετικούς Φακέλους και φυλάσσει την Σφραγίδα του   Σωματείου. 

ΙΙ) Διεξάγει την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα Εξερχόμενα έγγραφα, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμών και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των γενικών συνελεύσεων  του Σωματείου.

ΙΙΙ) Ο Γ. Γραμματέας αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο και αυτόν ο Ταμίας οπότε απαιτηθεί.

4.  δ)  ΤΑΜΙΑΣ

Ι). Ο ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Σωματείου, τις αποδείξεις με οποιεσδήποτε εισπράξεις και προβαίνει στη πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών εντός των ορίων του προϋπολογισμού και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.  κατόπιν εγγράφου εντολής του Δ.Σ.

ΙΙ) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα τις αποδείξεις τα εντάλματα πληρωμών. 

ΙΙΙ) Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τις καταστάσεις ταμειακής κίνησης και κάνει ενημέρωση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για την τρέχουσα ταμειακή κατάσταση του Σωματείου.

ΙV)  Υποχρεούται να θέτει στην  διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του Σωματείου κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο από το συμβούλιο ή τον  Πρόεδρο.

V) Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών, είναι δε υπόλογος για κάθε αστική και ποινική παράβαση – ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Ο Ταμίας μαζί με τον Πρόεδρο διαχειρίζεται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. όλες τις υπάρχουσες καταθέσεις.

VI) Συντάσσει προϋπολογισμό και απολογισμό εκάστου έτους, δικαιολογεί τον προϋπολογισμό και απολογισμό με σχετική έκθεση και ενημερώνει ταμειακά τη Γενική   Συνέλευση.

5. ε)  ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 Ο Έφορος δημοσίων σχέσεων είναι υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις του Σωματείου.
Δύναται να ερευνά και συνεργάζεται με Ειδικούς Συμβούλους για να πραγματοποιούνται οι σκοποί του σωματείου  προτείνοντας στο Δ.Σ. τα πρόσωπα αυτά, το οποίο κρίνει τη συνεργασία με τους Συμβούλους αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Σωματείου και απαρτίζεται από τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Σωματείου που έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του καταστατικού.ΑΡΘΡΟ 18ο


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. η γ.σ. αποφασίζει τελεσίδικα για οποιαδήποτε υπόθεση του Σωματείου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και γενικά παίρνει αποφάσεις στα πλαίσια όσων ορίζονται στο Σωματειακό Δίκαιο, τον Αστικό Κώδικα και το καταστατικό. 2. Ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της:

α) Η Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην του Προέδρου.

β) Εγκρίνει τους Ετήσιους Προϋπολογιστικούς και Απολογιστικούς Ισολογισμούς Εσόδων και Εξόδων του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο από το Δ.Σ. και έκτακτα αν το αποφασίσει το Δ.Σ. ή τα 3/5 των μελών του Σωματείου τα οποία υποβάλλουν σχετικό γραπτό αίτημα προς το Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα προτεινόμενα για συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει αίτημα για σύγκληση Γ.Σ.

2. Η Συνέλευση, δύναται να συνεδριάζει και εκτός των κεντρικών γραφείων του Σωματείου, όχι όμως και εκτός της έδρας του. Στην πρόσκληση αναγράφονται κατά σαφή τρόπο η μέρα, ο τόπος και η ώρα σύγκλησης της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

3.Υποχρεωτικά θέματα της τακτικής Γ.Σ. είναι ο οικονομικός-διοικητικός απολογισμός, προϋπολογισμός και προγραμματισμός του Σωματείου. 

4. Δεν επιτρέπεται συζήτηση επί θεμάτων που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

5. η γ.σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον τα νομίμως παριστάμενα ή εκπροσωπούμενα τακτικά μέλη της είναι πλείονα των απόντων μελών της και έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους.

6. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου την αντίστοιχη ημέρα της επομένης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα χωρίς νεώτερη πρόσκληση. Κατά την επαναληπτική Γ.Σ. η απαρτία σχηματίζεται με οσαδήποτε ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη παρίστανται.

7. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών, χωρίς να προσμετρούνται οι λευκές και άκυρες ψήφοι. Κατ΄ εξαίρεση περί της παύσεως μελών του Δ.Σ. ή των Ελεγκτών, διαγραφής μελών του Δ.Σ. ή των Ελεγκτών για την λήψη αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία της απαρτίας της παρ. 6 του παρόντος. Σε περίπτωση που κρίνονται πάνω από δύο προτάσεις και δεν πάρει καμιά την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συν ένας, τότε γίνεται νέα ψηφοφορία. Οι ψηφοφορίες γίνονται φανερά με ανάταση των χεριών εκτός από: α) τις αρχαιρεσίες και τη παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,   β) ζητήματος εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) επί προσωπικών εν γένει θεμάτων, που η ψηφοφορία είναι μυστική. 

8. Για την περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού ή της διάλυσης του  Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία των ¾  των παρόντων σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος.

9. Κατά την έναρξη της Γ.Σ. ξεκινάει αμέσως η διαδικασία με την εκλογή του Προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, καθήκοντα του οποίου αναλαμβάνει πάντοτε ο εκάστοτε Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου και τον Γραμματέα και ένα παριστάμενο μέλος του σωματείου.  Στην συνέχεια ο πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία, διαβάζει πρώτα τα πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ. για επικύρωση από το σώμα των μελών και στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τυχόν ενστάσεις για την εγκυρότητα της Γ.Σ., παρουσίας μελών κλπ. υποβάλλονται στο προεδρείο της Γ.Σ. γραπτώς. Για πληρέστερη ενημέρωση στο βιβλίο Πράξεων της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί συσκευή καταγραφής φωνής κατόπιν εγκρίσεως των παρισταμένων μελών της Γ. Σ.

10. Αποφάσεις της Συνελεύσεως, λαμβανόμενες κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή του Νόμου, είναι άκυρες και ανίσχυρες. Ενστάσεις κατά του κύρους αποφάσεως, πρέπει να υποβάλλονται κατά την αυτήν συνεδρίαση της Συνελεύσεως, η οποία αποφαίνεται αμέσως επ’ αυτής. Ένσταση κατά της τελευταίας αποφάσεως δεν επιτρέπεται ειμί μόνον συντακτικές παρατηρήσεις. Οι εγκύρως λαμβανόμενες αποφάσεις δεσμεύουν πάντα τα μέλη του Σωματείου, παρόντα ή απόντα ή διαφωνούντα και συμφωνούν με τους σκοπούς του Σωματείου. 

11. Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων της Συνελεύσεως καταχωρούνται σε τηρούμενο επί τούτο βιβλίο από το Γενικό Γραμματέα και υπογράφονται από πάντα τα μέλη του Προεδρείου αυτής. Αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Κάθε τετραετία και κατά το μήνα Ιανουάριο ή Φεβρουάριο ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης του Σωματείου.

2. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το απλό πλειοψηφικό σύστημα, με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα στοιχεία των υποψηφίων καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά σε ένα και μοναδικό ψηφοδέλτιο. 

4.Η εκλογή των μελών για κάθε όργανο διοίκησης γίνεται με βάση τον αριθμό των ψήφων που παίρνει κάθε υποψήφιος. Η σειρά εκλογής καθορίζεται σύμφωνα με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση.
ΑΡΘΡΟ 21ο


ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης μέλους από την διοίκηση κάποιου οργάνου, καλείται ο αμέσως επόμενος από τον κατάλογο των αναπληρωματικών.

2. Αν μετά την εξάντληση του καταλόγου των επιλαχόντων κι αν για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. κατά 1/3, τότε προκηρύσσονται νέες αρχαιρεσίες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΑΡΘΡΟ 22ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Α) Τακτικοί είναι: Οι ετήσιες συνδρομές των μελών καθώς και οι εισφορές των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων αυτών.

Β) Έκτακτοι είναι: Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, (μελών του ή μη), οι επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, εμπιπτουσών στους σκοπούς του Σωματείου ως και κάθε μη τακτικό έσοδο από νόμιμη αιτία προερχόμενο.ΑΡΘΡΟ 23ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το Οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.Περί της διαχειρίσεως της περιουσίας του Σωματείου για το κάθε οικονομικό έτος και για τη λήψη της οικονομικής κατάστασης κατά το έτος αυτό, το Δ.Σ. μαζί με τον Ετήσιο Ισολογισμό υποβάλλει στην αμέσως επόμενη τακτική Συνέλευση και σχετικό Διαχειριστικό Απολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Την Οικονομική διαχείριση του Συλλόγου παρακολουθούν και ελέγχουν 2 Ελεγκτές λογιστές ή ορκωτοί λογιστές, εκλεγόμενοι κάθε έτος από την τακτική Γενική Συνέλευση από τα τακτικά μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δύνανται να είναι Ελεγκτές. 


ΑΡΘΡΟ 25ο

ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

Α) Μητρώου μελών

Β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Γ) Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Δ) Εσόδων-Εξόδων

Ε) Περιουσιακών στοιχείων ( Κτηματολόγιο)

Στ) Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.

Ζ) Αρχείο ανά σχετικών Φακέλων και Ηλεκτρονικό αρχείο.

Η) Ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του Σωματείο.Άρθρο 26ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού κριθεί αναγκαία θα καθίσταται δυνατή εφόσον πληροί τις παρακάτω  προϋποθέσεις:                                                                                                                     
Θα επιτρέπεται  υπό τον όρο να συνάδει με τους κανόνες της ορθόδοξης διδασκαλίας, τα χρηστά ήθη και παραδόσεις του τόπου μας.  

Θα προκύπτει κατόπιν απόφασης  με πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

Η απόφαση της Γ.Σ. θα ισχύει μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εγκρίνεται από το εκάστοτε Μητροπολιτικό Συμβούλιο. ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση μη δυνατότητας εκπληρώσεως των σκοπών του με απόφαση της Συνελεύσεως. Το Σωματείο διαλυόμενο, τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται υφιστάμενο, μόνο για της ανάγκες της εκκαθάρισης.

Μετά τη διάλυση του Σωματείου, η Γ.Σ. αφενός εκλέγει από τα τακτικά μέλη του 3 εκκαθαριστές, οι οποίοι αποφασίζοντας και ενεργώντας κατά πλειοψηφία, προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου κατά το νόμο, και το υπόλοιπο της κινητής και ακινήτου περιουσίας του αφιερώνεται σε ένα παρεμφερές ίδρυμα της έδρας του Σωματείου δι’ αποφάσεως της Γ.Σ. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν συνέρχεται τη διάλυση αποφασίζει το Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 28ο


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΟΙΗΚΗΣΗΣ

ΧΑΝΙΑ 25-6-2018 

Στα Χανιά σήμερα στις 25-6-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ συνήλθαμε οι παρακάτω υπογράφοντες, Έλληνες πολίτες, ενήλικοι, έχοντας τα προσόντα που απαιτούνται από το νόμο για την ίδρυση Σωματείου και αποφασίσαμε τα εξής:

1.Ιδρύουμε Σωματείο με την επωνυμία ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ που εδρεύει στα Χανιά και έχει ως σκοπό αυτόν που αναγράφεται στο καταστατικό που υπογράφηκε μαζί με αυτήν την ιδρυτική πράξη.

2.Ψηφίζουμε και εγκρίνουμε ομόφωνα, όπως έχει το καταστατικό που συντάχθηκε, αποτελούμενο από 28 άρθρα, το οποίο υπογράφουμε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Αστικού Κώδικα. 

3. Προβαίνουμε ομόφωνα στην προσυμφωνημένη επιλογή προσωρινής Διοίκησης,όπου αναλαμβάνει καθήκοντα με προκαθορισμένη διάρκεια χρόνου δύο έτη, δηλαδή, το ήμισυ της  τετραετής θητείας όπως ορίζει το άρθρο 20οτου καταστατικού Μετά την παρέλευση των δύο ετών το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει και ενεργεί γενική συνέλευση για την εκλογή τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύσταση προσωρινής Διοίκησης με διάρκεια το ήμισυ της τετραετής θητείας που διανύει το Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνεται αναγκαία μέχρι ν’ ανδρωθεί το  Σωματείο. Απαράβατος όρος η  διατήρηση του σκοπού του Σωματείου. Η  διαδικασία σύστασης προσωρινής διοίκησης διενεργείται  άνευ μυστικής ψηφοφορίας, έχοντας προηγηθεί: α) γνωστοποίηση και συζήτηση σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση  στα ιδρυτικά μέλη,  με σκοπό την οικειοθελή συναίνεση  και την κατοχύρωση συμφωνίας, στοχεύοντας καλοπροαίρετα, στη καλύτερη δυνατή λειτουργία του σωματείου και στην άμεση παραγωγή έργου, εξασφαλίζοντας εξαρχής τα κατάλληλα ιδρυτικά μέλη στις αντίστοιχες ανάλογες θέσεις του Δ.Σ.

Η διαδικασία κρίσης επιλογής των μελών του Δ.Σ. εξαρτάται από: α)Τις γνώσεις, τη θέση, τις πρωτοβουλίες ή τις ικανότητες που κατέχουν τα ιδρυτικά μέλη και β) και στην οικειοθελή επιθυμία τους για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των αντίστοιχων θέσεων. Αναγράφονται νομότυπα τα στοιχεία των ιδρυτικών μελών που θα αποτελούν το  προσωρινό Δ.Σ. όπως ορίζεται στο καταστατικό. 

Αυτό το πρακτικό Ιδρύσεως και Εκλογής προσωρινής Διοίκησης έγινε στα Χανιά και υπογράφτηκε αυθημερόν από τα ιδρυτικά μέλη του.

Το παρόν καταστατικό απαρτίζεται από 28 άρθρα, βεβαιείται ότι θεωρήθηκε και επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Χανίων.                                          


ΧΑΝΙΑ  29-6-2018        

Ακολουθείτε αυτό το blog (επιλογές).A WordPress.com Website.